WELCOME

NicE 2 mEet AlL oF u & w
elcome to my page... That just a little info, I wouLD like To Share wIT aLl of U mY Prenzz

Don't 4get, u all can email me.. if u want communicate or advised abt study or assignment

Thursday, February 18, 2016

Penggunaan Elemen Bukan Lisan dalam Iklan TV memaparkan Simbol Islam


PERSOALAN


Komunikasi Kumpulan Kecil
Penggunaan elemen bukan lisan dalam iklan memaparkan simbol Islam. Bincangkan dan bagaimana elemen ini mampu mempengaruhi pengguna.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan suatu perkongsian makna, proses atau perlakuan komunikasi, proses memberikan tindakan terhadap sebarang maklumat dan mesej sebenar atau mesej yang dihantar atau diterima. Komunikasi merupakan interaksi sama ada berbentuk pernyataan manusia, baik berupa pernyataan antara orang perseorangan, masyarakat dan kelompok serta komunikasi massa. Komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia untuk saling berkongsi nilai dalam masyarakat. Terdapat empat unsur asas dalam komunikasi iaitu sumber, penerima, mesej dan ada saluran. Umumnya, komunikasi dibahagikan kepada dua klasifikasi iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Komunikasi secara tidak lisan ialah keadaan muka, nada suara dan sentuhan tangan. Komunikasi lisan terbahagi kepada tiga iaitu sintatik, semantik dan pragmatik. Sintatik komunikasi dibentuk oleh perhubungan di antara perkataan. Semantik ialah hubungan di antara perkataan dengan objek yang diwakili oleh perkataan. Pragmatik pula perhubungan di antara perkataan dan tingkahlaku. Tugasan ini cuba membincangkan penggunaan elemen bukan lisan dalam iklan yang memaparkan simbol Islam. Tumpuan perbincangan lebih kepada penggunaan elemen bukan lisan dan bagaimana elemen ini mempengaruhi pengguna.

DEFINISI KONSEP

Terdapat tiga konsep penting dalam perbincangan tugasan ini iaitu komunikasi, komunikasi bukan lisan dan iklan.

Komunikasi

Menurut Ahmad Mulyana (2008), terdapat 15 kategori komponen konsepsual komunikasi yang didasarkan kepada 126 definisi komunikasi oleh Frank E.X.Dance seperti berikut: -

 1. Simbol / Verbal / Ujaran: Komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal.
 2. Pengertian / Pemahaman: Komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. 
 3. Interaksi / Hubungan / Proses Sosial: Tanpa komunikasi tidak akan terjadi interaksi.
 4. Pengurangan Rasa Ketidakpastian: Komunikasi timbul di dorong oleh kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego.
 5. Proses: Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan sebagainya melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka dan lain-lain.
 6. Pengalihan / Penyampaian / Pertukaran: Penggunaan kata komunikasi merujuk pada pengalihan dari suatu benda atau orang ke benda atau orang lain menjadi bermakna.
 7. Menghubungkan / Menggabungkan: Komunikasi adalah proses yang menghubung satu bahagian kehidupan dengan bahagian lainnya.
 8. Kebersamaan: Komunikasi adalah proses yang membuat sesuatu yang semula dimiliki seseorang menjadi milik dua orang atau lebih.
 9. Saluran / Jalur / Alat: Komunikasi adalah alat pengirim pesanan.
 10. Replikasi Memori: Komunikasi adalah proses mengarahkan perhatian dengan menggugah ingatan.
 11. Tanggapan Diskriminatif: Komunikasi adalah tanggapan pilihan atau terarah pada suatu stimulus.
 12. Stimulus: Setiap tindakan komunikasi di pandang sebagai penyampaian informasi yang berisikan stimuli diskriminatif daripada suatu sumber terhadap penerima.
 13. Tujuan / Kesengajaan: Komunikasi pada dasarnya adalah penyampaian pesanan yang di sengaja dari sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku khalayak.
 14. Waktu / Situasi: Komunikasi merupakan suatu transisi dari suatu struktur keseluruhan situasi atau waktu sesuai pola yang diinginkan.
 15. Kekuasaan / Kekuatan: Komunikasi adalah suatu mekanisme yang menimbulkan kekuatan atau kekuasaan.

Komunikasi Bukan Lisan

Konsep komunikasi bukan lisan dalam kumpulan kecil seperti berikut: -
 • Manusia lebih banyak berkomunikasi secara bukan lisaan (70 hingga 80 peratus).
 • Mesej bukan lisan lebih dipercayai daripada mesej lisaan.
 • Perasaan lebih berkesan disampaikan secara bukan lisan.


Kategori komunikasi bukan lisan dikategorikan kepada 3 dikatakan menurut Mehrabian (1972) seperti berikut: -
 • Kecenderungan: keinginan atau minat mahu berinteraksi atau tidak (posisi tubuh, kontak mata dan sentuhan).
 • Kemujaraban: Perilaku menyatakan kuasa dan status yang dimiliki.
 • Keterlibatan: Gerak geri mengambil bahagian dalam interaksi (semangat untuk berbual melalui intonasi suara).

Dikatakan Ruesch and Kees dalam Knapp (1972), membahagikan komunikasi bukan lisan kepada 5 kategori seperti berikut: -
 • Isyarat tentang ruang dan waktu.
 • Isyarat tentang pergerakan tangan.
 • Isyarat tentang air muka.
 • Isyarat tentang nada suara.
 • Isyarat pakaian.

IKLAN TV PILIHAN
 1. Iklan Wuduk Sempurna Astro 106 Oasis.
 2. Iklan Animasi Ajar Jerit TV3.
 3. Iklan Ulang Tahun Ke-30 Bank Islam.

PENGGUNAAN ELEMEN BUKAN LISAN DALAM IKLAN
Komunikasi bukan verbal amat penting diberi perhatian lebih dalam konteks sistem kerana ia mampu membantu dalam interaksi sosial dan mengendalikan hubungan melalui fungsinya sebagai penyalur perasaan. Semua perlakuan bukan verbal mempunyai nilai komunikasi, mempunyai fungsi sosial, terikat dengan budaya, mempunyai banyak saluran mesej dan dilakukan secara tidak disedari atau tidak disengajakan serta lebih berpengaruh berbanding komunikasi verbal. Jenis-jenis komunikasi bukan verbal terdiri daripada orientasi tubuh, postur tubuh, gerak geri anggota tubuh, muka dan mata, sentuhan, suara, jarak intim, jarak sosial, jarak publik, perlakuan sempadan, sifat kewilayahan, penggunaan masa, tarikan fizikal, pakaian dan persekitaran fizikal.

Tujuan komunikasi bukan lisan seperti yang terkandung dalam iklan TV tentang Wuduk Sempurna Astro Oasis, Animasi Ajar Jerit dan Ulang Tahun Ke-30 Bank Islam adalah seperti berikut: -

 • Memberitahu atau menunjukkan sikap.
 • Memberitahu atau menyembunyikan perasaan.
 • Menyokong komunikasi lisan.
 • Memberi maklum balas.
 • Memberitahu giliran bercakap.
 • Membentuk keserasian.
Perlakuan bukan verbal boleh dikategorikan dalam kod-kod tertentu seperti emblem, ilustrator dan pameran perasaan. Emblem adalah perlakuan yang mempunyai makna spesifik yang boleh difahami oleh semua orang. Emblem adalah perlakuan bukan verbal yang dilakukan dalam keadaan sedar dan mempunyai makna kepada ahli-ahli kumpulan tertentu. Ilustrator pula ialah perlakuan yang mengiringi mesej verbal dan memberi makna kepada mesej tersebut. Ilustator adalah suatu perlakuan tanpa disedari dan tidak mempunyai sebarang makna yang specifik. Pameran perasaan pula adalah manifestasi emosi. Komunikasi bukan verbal berfungsi sebagai penggantian, saling melengkapi, percanggahan, pengulangan dan pengawalan. Komunikasi bukan verbal merupakan mesej yang diluahkan sama ada dengan suara atau tanpa suara iaitu bahasa tubuh (body language).

PENGARUH ELEMEN BUKAN LISAN TERHADAP PENGGUNA

Iklan disampaikan dengan pelbagai kaedah diantaranya penggunaan kombinasi lisan dan bukan lisan. Iklan secara lisan menerangkan secara terus tentang objektif dan matlamat iklan namun sokongan elemen bukan lisan melalui perbuatan, pergerakan tubuh, dan sebagainya menjadi pengukuhan kepada suatu mesej yang hendak disampaikan. Di dalam tiga iklan yang menjadi pilihan dalam tugasan ini didapati iklan memberi impak dan pengaruh kepada pengguna secara amnya khususnya masyarakat Islam di negara ini.

Iklan Wuduk Sempurna, memberi panduan kepada pengguna cara mengambil wuduk yang betul. Iklan ini banyak menggunakan elemen bukan lisan iaitu perlakuan secara terus melalui gambaran visual seseorang mengambil wuduk. Iklan ini diberi pengukuhan dengan adanya penggunaan potongan ayat-ayat penuh hikmah dan diiringi dengan latar suara yang mampu menarik minat pengguna. Dalam iklan animasi Ajar Jerit pula, wujud unsur Islam melalui amalan mencegah jenayah. Pengguna di ajar untuk menjerit apabila berhadapan dengan situasi konflik bersama orang yang tidak dikenali. Pengguna juga di ajar agar tidak menerima sebarang pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Iklan Ulang Tahun Ke-30 Bank Islam pula memaparkan tentang elemen Islam dalam iklam melalui aktiviti-aktiviti ketuhanan seperti berwuduk dan menunaikan sembahyang serta amalan gaya hidup harmoni.

PERBINCANGAN

Menurut Mohd Nasran Mohamad (2009), rancangan-rancangan televisyen yang berbentuk seperti berita, hal ehwal semasa, rancangan berbentuk ilmu pengetahuan, agama dan juga hiburan dan kesenian yang selari dengan syariat Islam dikategorikan sebagai siaran yang membawa kepada kebaikan. Dalam hal ini, Dr. Muhyiddin Abdul Halim (1984) dalam Mohd Nasran Mohamad (2009), menegaskan media Islam berperanan untuk menggalas tanggugjawab dan matlamat berikut: -
 • Memantapkan media massa ummah dengan memberi kefahaman hakikat agama Islam untuk melindungi masyarakat Islam dari segi kejahilan terhadap ajaran agama.
 • Membentuk suasana media massa yang sesuai dengan tuntutan agama, membentuk akhlak,khususnya golongan belia untuk melahirkan generasi yang beriman dan cintakan negara denganmengukuhkan asas kebenaran, kebaikan, keutamaan dan menerapkan nilai-nilai Islam.
 • Menentang pengaruh fahaman kebendaan yang menjadi budaya zaman moden kini yangmenguasai pemikiran serta mencorakkan tindak balas mereka terhadap pelbagai isu.
 • Memperbaiki interaksi dan komunikasi antara sesama manusia.
 • Memperkukuh kecenderungan dalam melaksana ibadat.
 • Membanteras keyakinan palsu dan salah faham yang tersebar di kalangan masyarakat denganmenonjolkan tafsiran keilmuan yang betul terhadap hakikat Islam.
 • Menggunakan konsep agama untuk meyakinkan masyarakat mengenai idea-idea baru dan isu-isusemasa yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam.
 • Menggunakan hakikat dan fakta-fakta keagamaan, membimbing media massa ummah secarayang tepat dengan cara mempengaruhi pemikiran dan hati budi mereka.Oleh itu, rancangan-rancangan televisyen yang berunsurkan kebaikan dan memberi manfaat kepadaummah adalah perlu diutamakan berbanding dengan rancangan televisyen yang membawa kepadakeburukan yang mengajak kepada hasutan, fitnah, mendedahkan aurat dan sebagainya yang tidak selari dengan hukum Islam.

KESIMPULAN


Dunia pengiklanan cukup luas dan mencabar. Tidak dinafikan pengaruh negatif iklan kepada pengguna, namun terdapat kebaikan yang diperoleh pengguna di sebalik paparan iklan-iklan seperti yang dipaparkan dalam ruangan iklan TV seperti iklan Wuduk Sempurna, Iklan Animasi Ajar Jerit dan Ulang Tahun Ke-30 Bank Islam. Namun, kita perlu berhati-hati agar tidak mudah terpedaya dengan daya kreativiti para pengiklan untuk menarik pelanggan khususnya untuk tujuan komersial.

No comments:

Post a Comment